สำนักบริการวิชาการ ร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านต้นแบบจัดการตนเองบ้านปลาบู่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะทำงานสำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมต้นกล้าความพอเพียง สู่การสร้างผลผลิตเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดี รับมอบหมายจากอธิการบดี มรม. เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้บริการวิชาการได้ดำเนินตามความต้องการของชุมชนและหนุนเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย ในการณ์นี้มีวิทยากรกระบวนการให้การบรรยายและเพิ่มองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน" คือ อ.ธเนศ ยืนสุข และ อ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ และคณะทำงาน ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 120 คน ในครั้งนี้ทางคณะดำเนินงาน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชม ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการของดีในชุมชนให้ผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงาน 12 ซุ้มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ ของชุมชนตนเองต่อไป

  • เจัดอบรม การเพาะเห็ดนางฟ้า และปรับปรุงดิน อบต.กำพี้

    คณะทำงานสำนักบริการวิชาการ นำโดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย ผช.สำนักฯ และคณะทำงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าและการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริการวิชาการได้ดำเนินตามความต้องการของชุมชนและถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าและการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ในการณ์นี้มีวิทยากรกระบวนการให้การบรรยายและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า" โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และคณะ และ "การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร" โดย อ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และคณะ ซึ่งมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ของชุมชนจัดการตนเองต่อไป

  • เปิดบ้านปลาบู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ

    สำนักบริการวิชาการ มรม. จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม/เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" ณ บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมี รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ และคณะทำงาน ดำเนินงานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้านปลาบู่ เช่น "กิจกรรมของดีบ้านปลาบู่" การย้อมสีธรรมชาติ การผลิตสบู่สมุนไพรธรรมชาติ นวด อบ ประคบ แช่ ด้วยวิถีไทบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสำรวจชมธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้านและตามเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม "สืบสานกิจกรรมของดี 4 คุ้ม" และ กิจกรรมโฮมเสตย์ ในยามคำคืนชมหิ่งห้อยริมน้ำเสียวยามคำ่คืน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม/เกษตรกรรมในพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน ในครั้งนี้

  • สำนักฯ เข้าร่วมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

    สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มรม. นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม และคณะทำงานสำนักฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2559" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม: จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยสำนักฯ นำเสนอผลงาน RMU Model "ดิน น้ำ ป่า ภูมิปัญญา วิถีชุมชน" ภายใต้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน นักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป